Algemene voorwaarden van Soko B.V.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

1.1 Soko isp: handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Soko B.V. gevestigd Oosterdijk 42, 1746 CH, Dirkshorn

1.2 Klant: de partij die op grond van een overeenkomst diensten van Soko isp afneemt.

1.3 Diensten: de door Soko isp aan klanten te leveren diensten via de technische infrastructuur van Soko isp of de infrastructuur van derden onder meer bestaande uit hosting van internet sites, e-mail services, internettoegang en domeinregistratie.

1.4 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Soko isp en de klant, ook indien zaken of diensten niet in deze voorwaarden zijn omschreven.

2.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele verkoop-, inkoop, leverings- of andere voorwaarden van een klant wordt door Soko isp uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Afspraken met medewerkers van Soko isp binden Soko isp niet, tenzij schriftelijk bevestigd door Soko isp.

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Soko isp en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Soko isp heeft het recht om een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens klant aansprakelijk te zijn.

3.2 Alle door Soko isp gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Soko isp de totstandkoming door een schriftelijke of electronische mededeling aan de klant heeft bevestigd, dan wel op het moment dat Soko isp uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

3.4 Na de totstandkoming van een overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens Soko isp binden Soko isp slechts indien schriftelijk door Soko isp bevestigd.

3.5 De rechten uit hoofde van een overeenkomst tussen Soko isp en de klant zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.
 
Artikel 4: Duur van de overeenkomst

4.1 Tenzij anders overeengekomen, wordt een overeenkomst aangegaan voor een vaste periode van n jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door de klant dient minimaal twee maanden voor het einde van de contractsperiode schriftelijk te geschieden.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Soko isp spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:
- het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden;
- de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

5.2 Soko isp kan niet garanderen dat de diensten en producten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de diensten en producten van derden. Soko isp streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder bij de klant zo beperkt mogelijk te houden.

5.3 Soko isp onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/ of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Soko isp hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 6 van deze algemene voorwaarden. Soko isp heeft dit beleid nader omschreven in een aparte privacyverklaring. Deze verklaring kan schriftelijk bij Soko isp worden opgevraagd.

5.4 Soko isp is bevoegd de levering van diensten en producten geheel of ten dele uit te besteden aan een derde.

5.5 Soko isp behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/ of verbeteringen op de aansluiting en/of de toegangscode door te voeren, indien het functioneren van de aansluiting dit vereist. Soko isp zal de klant hierover zo mogelijk tijdig informeren, indien deze de bereikbaarheid van het Internet en/ of daarop aangesloten netwerken voor de klant nadelig benvloeden.

5.6 Tenzij anders overeengekomen, draagt de klant zelf zorg voor de benodigde elektriciteit, verbindingen, hardware, software, randapparatuur en andere voorzieningen.

5.7 De klant zal de voor de aansluiting benodigde formulieren invullen en ondertekenen. De klant staat jegens Soko isp in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart Soko isp voor enige aanspraak van een derde terzake.

5.8 De klant verplicht zich jegens Soko isp te voldoen aan de voorschriften die in verband met de registratie, het gebruik van Internet-netwerknummers en domeinnamen zijn gesteld door de hiermee belaste instanties en vrijwaart Soko isp voor enige aanspraak van derden terzake.

5.9 Soko isp verzorgt in opdracht van klanten tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en Soko isp aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.
 
Artikel 6: Gebruik en verplichtingen van de klant

6.1 De klant kan maximaal de in de overeenkomst aangegeven aantal megabyte aan informatie op de server van Soko isp opslaan dan wel laten opslaan. Soko isp is niet aansprakelijk voor schade die uit de (overschrijding van) deze opslag voortvloeit.

6.2 De klant zal algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor de communicatie over het Internet in acht nemen, in het bijzonder de regels van de Netiquette.

6.3 De klant verricht geen handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het internet en/of daarop aangesloten netwerken hindert.

6.4 De klant is gehouden alle door Soko isp kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals neergelegd in deze algemene leveringsvoorwaarden, en overeenkomst en zoals van tijd tot tijd door Soko isp (op haar website, via schriftelijke berichtgeving of anderszins) meegedeeld, in acht nemen.

6.5 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Soko isp hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

6.6 Het is de klant niet toegestaan de website/het systeem en de schijfruimte te gebruiken voor:
- Handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de reclame code commissie;
- Het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet te posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
- Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermende werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
- Het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
- Erotisch of pornografisch materiaal, illegale software, MP3, films en hiermee vergelijkbaar materiaal.
- Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen
- Het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of intranet (hacken);
- Het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;
- Het zich verschaffen van toegang door middel van een valse sleutel, valse code of valse hoedanigheid; - Het in gang zetten of laten voortbestaan van processen waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat dit de overige gebruikers van het Internet hindert of de diensten nadelig benvloedt.
6.7 Soko isp is in de onderstaande gevallen gerechtigd de site van de klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
- Indien de klant zich het gestelde in artikel 6 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
- Indien een onderdeel van de site van de klant oorzaak is of de oorzaak dreigt te worden van het down gaan of onbereikbaar worden van n van de servers van Soko isp;
- Indien blijkt dat de klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
- Indien blijkt dat de klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Soko isp draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door de klant te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Soko isp te verrichten diensten of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

7.2 Soko isp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

7.3 Voor de door Soko isp via haar internet of intranet sites beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door Soko isp geen enkele aansprakelijkheid genomen. Soko isp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.

7.4 Soko isp is niet aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, het gebruik van creditcard-acceptatiemechanisme of elektronische betaling, schade door onderhoudswerkzaamheden of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens klant.

7.5 De klant vrijwaart Soko isp voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik van de aansluiting of diensten door of vanwege de klant.

7.6 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Soko isp voortvloeiende schade.

Artikel 8: Geheimhouding en beveiliging

8.1 Soko isp zal zich inspannen om zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de klant, waarvan duidelijk is dat de klant met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst.

8.2 Soko isp zal zich inspannen de aansluiting of de toegang tot de gegevens die worden opgeslagen te beveiligen. Soko isp geeft geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. Soko isp sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die ondanks de door haar genomen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan ten aanzien van de beveiliging van gegevens uit.

8.3 De klant is ermee bekend en aanvaardt dat de ter beschikking gestelde programmatuur en apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Soko isp of diens licentiegegevens bevatten. De klant verbindt zich deze programmatuur en apparatuur geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 9: Prijzen

9.1 De klant is afhankelijk van de te leveren Soko isp diensten of producten een vergoeding verschuldigd. Prijzen zijn exclusief B.T.W., administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.

9.2 Soko isp is gerechtigd de tarieven te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk een maand voordat deze ingaan aan de gebruiker bekend gemaakt.
 
Artikel 10: Betalingen

10.1 De aan Soko isp verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het veschuldigde te betalen.

10.2 Bij niet tijdige betaling van een geleverde dienst is Soko isp gerechtigd de dienst op non actief te zetten totdat betaling volledig heeft plaats gevonden.

10.3 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 % van het totale bedrag.
10.4 Het ontbreken van een inkoopordernummer ontneemt niet de rechtsgeldigheid aan een order of opdracht.
10.5  De bestellende persoon wordt geacht rechtmatig te handelen namens de door deze persoon aangegeven opdrachtgever, tenzij deze persoon daar expliciet vooraf afstand van heeft genomen.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Soko isp is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt is deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Soko isp geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Soko isp niet in staat is haar verplichtingen jegens een klant na te komen.

11.3 Soko isp heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Soko isp haar verbintenis had moeten nakomen.

11.4 Soko isp kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie (3) maanden is Soko isp en de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12: Geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Alkmaar. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Soko isp aangepast worden.

De algemene voorwaarden van Soko BV zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland